Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten door Amennis Trading aangegaan.

2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij maken geen deel uit van deze overeenkomst en binden derhalve Amennis niet tenzij Amennis deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

3. Bij strijdigheid van de schriftelijk door Amennis aanvaarde voorwaarden van de wederpartij met die van Amennis, dan prevaleren de voorwaarden van Amennis, tenzij Amennis de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de wederpartij prevaleren.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Amennis: Amennis Trading, Molenkap 6, 8521 MH Sint Nicolaasga;
 De wederpartij: een ieder aan wie aanbiedingen zijn gedaan, offertes zijn uitgebracht of met wie overeenkomsten zijn gesloten door of namens Amennis.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Amennis zijn 
geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

2. De overeenkomst tussen Amennis en de wederpartij komt tot stand door de schriftelijke of mondelinge acceptatie van de aanbieding door Amennis.

3. Elke met Amennis aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Amennis.

Artikel 4. Materialen en Prijzen

1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd.

2. Prijsstijgingen met betrekking tot de te leveren zaken kunnen worden doorberekend voorzover deze plaatsvinden vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. De prijzen bij de artikelen zijn excl. BTW en verzendkosten.

Artikel 5. Reclame

1. De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Amennis terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van levering wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

3. Amennis dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

4. Indien de reclame naar oordeel van Amennis juist is, zal zij ter harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen, hetzij zorg dragen voor het herstel van de opgetreden gebreken.

5. Amennis is niet tot betaling van verdere schade- of kostenvergoeding verplicht.

Artikel 6. Garantie

Garantie op de door Amennis geleverde zaken wordt slechts verleend, indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Amennis is niet aansprakelijk voor enige schade door haar of haar ondergeschikten veroorzaakt, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Amennis of haar ondergeschikten.

Artikel 8. Overmacht

1. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar in Nederland als in het land van herkomst van de benodigde materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Amennis of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Amennis, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid of overheidsorgaan, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Amennis, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Amennis overmacht op, die Amennis ontheft van haar verplichting tot leveren zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2. Amennis is bij overmacht gerechtigd de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Amennis geen volledige betaling van de door haar geleverde zaken heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Amennis.

2. Amennis heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, indien zij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag op de roerende of onroerende zaken wordt gelegd.

3. Alle daden van beschikking of bezwaring met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de wederpartij verboden, zolang zij niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. De wederpartij is gerechtigd de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verkopen, te leveren of te verwerken.

Artikel 10. Annuleren

1. De wederpartij kan een gegeven opdracht slechts per aangetekend schrijven annuleren. Zij is dan echter verplicht de door Amennis reeds aangeschafte en de door Amennis bestelde en niet door haar te annuleren zaken af te nemen.

2. De wederpartij dient de kosten van het annuleren van de opdracht binnen veertien dagen na de annulering aan Amennis te voldoen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de overeengekomen of gebruikelijke prijs van de bestelde zaken. Indien deze kosten niet tijdig zijn voldaan, dan dient de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen alsof de overeenkomst niet is geannuleerd.

3. Wederpartij is voorts verplicht Amennis te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de zaken.

4. Onverminderd het vermelde in het eerste lid van dit artikel behoudt Amennis zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen, indien annulering van de opdracht niet van Amennis kan worden gevergd.

Artikel 11. Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en zonder enige aftrek uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 12. Verzuim

1. De wederpartij is in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd van 1,25% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 13. Buitengerechtelijke kosten

1. De kosten van de buitengerechtelijke invordering van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de wederpartij van Amennis. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met de rente, met een minimum van 125,00.

2. Indien Amennis door niet betaling van de wederpartij een gerechtelijke procedure dient te voeren en haar worden gerechtelijk kosten in rekening gebracht die meer bedragen dan het zogenaamde liquidatietarief, dan is de wederpartij gehouden dit verschil aan Amennis te vergoeden.

Artikel 14. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze een toerekenbare tekortkoming pleegt, zal zij daardoor alleen reeds in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

2. Amennis is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij in liquidatie is getreden, indien de zeggenschap over de wederpartij is veranderd of indien de wederpartij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Amennis op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten gesloten met Amennis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16. Bevoegde rechter

Alle geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de gewone rechter in het arrondissement Leeuwarden.